NL
  • International

  • English Version EN

Algemene leveringsvoorwaarden Julius Zorn GmbH (Juzo) 

Algemeen

Met deze algemene leveringsvoorwaarden wil Julius Zorn GmbH (Juzo) naar derden toe op duidelijke wijze aangegeven dat het zich van deze voorwaarden wil bedienen. 

Naar welk bankrekeningnummer van Juzo kan ik mijn betalingen doen?

U kunt uw betalingen onder vermelding ons gestuurde rekeningnummer(s) overmaken op de Commerzbank 
IBAN: NL53 COBA 0637 0369 99
BIC: COBANL2X

t.n.v. Julius Zorn GmbH

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • de voorwaarden: de onderhavige Juzo-standaardvoorwaarden;
  • de verkoper: Julius Zorn GmbH (Juzo)
  • koper: degene die de producten en/of werkzaamheden en diensten van verkoper afneemt

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door verkoper aan koper worden uitgebracht en op alle tussen hen tot stand gekomen overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verwijzingen door koper naar eigen voorwaarden zijn voor verkoper niet bindend. 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst 

2.1 Alle aanbiedingen van verkoper zijn in beginsel vrijblijvend. Verkoper is eerst tot uitvoering van een order gehouden nadat deze door hem schriftelijk is bevestigd.
2.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht een correcte weergave te bevatten van hetgeen is overeengekomen, tenzij verkoper binnen 8 dagen nadien schriftelijke bezwaren van de zijde van koper heeft ontvangen.
2.3 Op afwijkingen van deze voorwaarden ten gunste van koper kan slechts een beroep worden gedaan indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd. 

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle door verkoper gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 De prijzen worden geacht te omvatten behalve de prijs voor de zaak, emballage en de transport- en afleveringskosten. Tot een netto orderbedrag van € 20,= (excl. BTW), zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 5,= voor verzend- en administratiekosten in rekening te brengen.
3.3 Prijslijsten worden op aanvraag verstrekt. Een beroep op prijzen voorkomende op deze lijsten kan slechts gedaan worden tot het moment dat er een nieuwe prijslijst is opgesteld.
3.4 Verkoper kan slechts een recht op prijsverhoging bedingen indien hij in de offerte of orderbevestiging zich het recht daarop uitdrukkelijk heeft voorbehouden. Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Levering en risico

4.1 De levertijden zijn niet aan te merken als fatale termijnen tenzij dat uitdrukkelijk zo wordt overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4.2 Verkoper is gerechtigd een order in gedeelten uit te voeren en voor elke levering afzonderlijk te factureren.
4.3 Verkoper heeft te allen tijde het recht om slechts te leveren onder rembours. Voorts heeft verkoper het recht om zekerheid te verlangen voordat hij een order in productie neemt indien hij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat koper zijn betalingsverplichting niet kan of zal nakomen. Verkoper heeft het recht verplichtingen die uit een overeenkomst voor hem voortvloeien op te schorten indien de betalingstermijn van een of meer andere orders is overschreden.
4.4 De zaak is voor risico van koper van de aflevering af, ook al is de eigendom nog niet overgedragen.
4.5 Koper is verplicht verkoper de gelegenheid te bieden de zaken af te leveren. Indien aflevering onmogelijk is, wordt de afname geacht te zijn geweigerd. In dat geval, alsook bij expliciete weigering, is de koper onmiddellijk in verzuim zonder ingebrekestelling. In dat geval is de zaak onmiddellijk voor risico van koper en heeft verkoper het recht de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, zonder dat koper het recht heeft de betaling van de koopprijs op te schorten.
4.6 Indien de koper, voor het moment van aflevering, afziet van de eerder bestelde maatwerkproducten is de verkoper gerechtigd de door hem gemaakte kosten in rekening te brengen. Dit met een minimum van 25% van de bestelde goederen. 

Artikel 5: Betaling 

5.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien de koper in staat is om binnen de gestelde termijn van 30 dagen te betalen kan de koper bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum 3% in mindering brengen. Indien dit binnen de termijn van 20 dagen valt, kan de koper 2% in mindering brengen.
5.2 Verrekening of schuldvergelijking is slechts mogelijk met schriftelijke instemming van verkoper.
5.3 Alle buitengerechtelijke incassokosten die verkoper moet maken ingeval koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet zijn voor rekening van de koper. Zij bedragen minimaal 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van € 250,00. Voor het stadium waarin verkoper zelf met het incasseren van de vordering bezig is, heeft verkoper eveneens recht op een vergoeding van de schade. Deze schade wordt getaxeerd op 7,5% van de hoofdsom. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Tot dat koper de overeengekomen prijs, eventueel te verhogen met rente en kosten, van alle geleverde en/of te leveren zaken heeft betaald, blijft verkoper eigenaar daarvan.
6.2 De zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
Indien verkoper dit verlangt dan is de koper gehouden op de vorderingen die verkoper uit de doorverkoop verkrijgt een pandrecht te vestigen ten behoeve van de koper.
6.3 In geval de koper enige verplichtingen uit overeenkomsten met verkoper niet nakomt is verkoper gerechtigd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. Koper is verplicht hem daartoe in de gelegenheid te stellen. Alle kosten verbonden aan de uitoefening van de rechten van verkoper in dit opzicht (waaronder die van opslag van de zaken) komen voor rekening van koper.
6.4 Koper is verplicht de door verkoper afgeleverde zaken die eigendom zijn van verkoper apart en duidelijk herkenbaar op te slaan. 

Artikel 7: Gebreken en reclame 

7.1 Klachten met betrekking tot door verkoper geleverde zaken dienen binnen 8 dagen na de datum van aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan verkoper te worden kenbaar gemaakt.
7.2 Koper wordt geacht bij in ontvangst name van de zaken te hebben gecontroleerd of het afgeleverde beantwoord aan het overeen gekomene, waaronder mede wordt verstaan een onderzoek naar kwantiteit en kwaliteit. Zichtbare gebreken dienen door koper te worden aangetekend op het bij aflevering van de zaken te ondertekenen document.
7.3 Die gebreken die bij aflevering niet waarneembaar zijn, dienen terstond, doch uiterlijk binnen 1 week na ontdekking, aan verkoper schriftelijk te worden gemeld. Na het verstrijken van de garantietermijn van 6 maanden kan door koper geen beroep meer gedaan worden op het bestaan van bedoelde gebreken. Niet naleving van hetgeen in dit lid en in art. 7.2 en 7.3 is bepaald leidt tot het vervallen van eventuele aanspraken op verkoper ter zake van deze gebreken.
7.4 Ook in geval koper tijdig reclameert is hij gehouden tot betaling van het gekochte. Verkoper is slechts gehouden retourzendingen te aanvaarden ingeval hij daar vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. 

Artikel 8: Garantie 

8.1 Verkoper garandeert dat de te leveren zaken de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het beoogde gebruik.
8.2 Voor Therapeutische Elastische Kousen geldt een garantietermijn - in overeenstemming met de Europese CEN-norm- van 6 maanden na levering door verkoper. Verkoper verstrekt een garantie op de door hem afgeleverde zaken van 6 maanden. Deze garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot vervanging of zo mogelijk het herstel van de zaak. Indien vervanging of herstel niet mogelijk is, zal de zaak door verkoper worden teruggenomen tegen creditering van de factuurwaarde of de verkoper stelt een prijsvermindering van de gekochte producten voor, dit alles ter keuze en onderling overleg van de verkoper en de koper.
8.3 Indien voor (Confectie) Therapeutische Elastische Kousen door verkoper een Uiterste Verkoop Datum is vastgesteld, geldt een garantie termijn van 6 maanden na aflevering door de koper, mits de aflevering door de koper geschiedt voor de Uiterste Verkoop datum.
8.4 De aanspraak op garantie vervalt indien het gebrek blijkt te ontstaan door andere dan fabricage en/of materiaalfouten, zoals: ondeskundig gebruik, onderhoud, opslag, reparaties en/of vervangende veranderingen welke door derden verricht. In dat geval is verkoper gerechtigd de kosten verbonden aan het onterechte beroep op de garantieverplichting op koper te verhalen.
8.5 Reparaties en/of aanpassingen verricht door verkoper vallen niet onder deze garantiebepalingen tenzij uitdrukkelijk aangegeven, in dat laatste geval strekt de garantietermijn nooit verder dan de garantietermijn voor de kous zelf.
8.6 Klachten met betrekking tot kleurafwijkingen - ook indien deze zich in één partij voordoen - vallen niet onder de garantie.
8.7 Gebreken in geleverde zaken kunnen slechts dan een reden voor ontbinding van de overeenkomst zijn indien verkoper ondanks herhaalde pogingen niet in staat is gebleken deze gebreken te verhelpen.
8.8 Uit hygiënische gronden kunnen alleen gereinigde producten door de koper naar de verkoper teruggezonden worden. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

9.1 Verkoper kan niet gehouden worden tot vergoeding middelijke of onmiddellijke schade van welke aard dan ook bij koper, behoudens die aansprakelijkheid welke volgt uit de regels met betrekking tot productaansprakelijkheid.
9.2 De verplichting van verkoper tot vergoeding van schade blijft te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de gebrekkige zaak of het gegeven advies. 

Artikel 10: Retentierecht 

10.1 Verkoper heeft het recht om zaken die hij van koper onder zich heeft onder zich te houden tot voldoening van de kosten die zij uit hoofde van orders van koper heeft gemaakt of nog moet maken. 

Artikel 11: Hoofdelijkheid 

11.1 Indien verkoper een overeenkomst met twee of meer kopers sluit, is ieder van deze kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die uit die overeenkomst voortvloeien. 

Artikel 12: Geschillen 

12.1 Op alle overeenkomsten met verkoper, alsook op aanbiedingen en offertes van koper is uitsluitend Duits recht van toepassing. Alle geschillen die uit bedoelde overeenkomsten voortvloeien zullen worden berecht door de bevoegde rechter ter vestigingsplaats van verkoper. In casu zal Julius Zorn GmbH zich richten op het Landesgericht in Augsburg (Duitsland).